< Шосткинський інститут Сумського державного університету - КАФЕДРА СИСТЕМОТЕХНІКИ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА СИСТЕМОТЕХНІКИ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Заснована в 2003 році , завідувач кафедри кандидат технічних наук Худолей Георгій Михайлович

2003 рік: наказом ректора СумДУ на базі Шосткинського інституту заснована кафедра математики і інформатики (завідувач кафедри кандидат технічних наук Худолей Георгій Михайлович).
2005 рік: кафедра інформатики і математики перейменована в кафедру системотехніки і інформаційних технологій з наданням їй статусу випускової.
2006 рік: відбувся перший випуск бакалаврів.
2008 рік: перший випуск спеціалістів.
2013 рік: випускник кафедри О.О. Андрусенко успішно захистив дисертацію зі спеціальності 05.13.17 – автоматизація процесів керування на тему “Моделі та засоби автоматизації процесів керування виробництвом електричних детонаторів”.
Нині кафедра акредитована для підготовки бакалаврів у галузі знань «Автоматизація та приладобудування» зі спеціальності(освітня програма) 6.151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
До складу науково-викладацького колективу кафедри СІТ входять 4 кандидати наук, викладачі, які мають великий досвід роботи на виробництві, у проектній та науково-дослідній сферах діяльності. На кафедрі значна увага приділяється науковій роботі, виконано ряд наукових госпрозрахункових договірних робіт з підприємствами міста, зокрема з ШКЗ «Імпульс» та органами міської влади. До наукової роботи активно залучаються студенти, адже лише так вони можуть значно поглибити свої теоретичні знання та отримати фундаментальні практичні навички інженерної діяльності. Студенти кафедри постійно беруть участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, в олімпіадах та конкурсах різного рівня, а також виступають співавторами наукових досліджень і публікацій, залучаються до виконання госпдоговірних робіт. Кращі зі студентів після завершення навчання отримують рекомендації для вступу до аспірантури. Кафедра веде роботу секції “Моделювання та автоматизація робочих процесів” Міжнародної конференції “Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво” та секції “Системи управління та математичне моделювання” щорічної студентської конференції.
Кафедра СІТ має ґрунтовну, сучасну матеріально-технічну базу, оснащені за останнім словом техніки комп’ютерні класи та мультимедійні аудиторії.

→ На сторінку "Кафедри"
→ На головну
Галузь знань, напрями підготовки, спеціальності

Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування».
Спеціальність: 6.151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Сучасна Hi-Tech спеціальність, яка поєднує класичну інженерну освіту в галузі автоматизації з поглибленим опануванням комп’ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення, а саме:
• автоматику та інтелектуальні комп’ютерно-інтегровані технології;
• архітектуру та програмування промислових контролерів;
• 3D-моделювання та мехатроніку;
• програмно-технічні комплекси АСУ ТП та технічні засоби автоматизації;
• розробку програмного забезпечення в галузі IndustrialAutomationSystems, Industrial Internet ofТhings, CALS, автоматизації бізнес-процесів.

Основні навчальні дисципліни

За час підготовки студентами вивчаються близько 45 дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки, серед яких біля 30 дисциплін кафедри, найважливіші з яких:
1. Методи та засоби комп'ютерно-інтегрованих технологій, системи технологій, організація АТ-бізнесу – загальна комп’ютерна підготовка.
2. Об’єктно-орієнтоване програмування, Web технології в системах управління, сучасні мови та середовища програмування, системи управління базами даних, дискретний аналіз та теорія автоматів, програмні засоби системної інженерії – базові знання та навички програмування на мовах різного рівня.
3. Промислові комп’ютерні мережі - базові знання та навички мережевих технологій.
4. Теорія систем та системний аналіз, інформаційні процеси в системах управління, класична та сучасна теорія автоматичного управління, методи ідентифікації об’єктів управління, теорія електричних та електромагнітних кіл, електромеханічні системи автоматичного керування – теоретична підготовка базової спеціальності.
5. Електроніка та мікросхемотехніка, технічні засоби автоматики та систем управління, мікропроцесорні пристрої і системи, проектування пристроїв і систем управління, локальні системи автоматики - професійна підготовка базової спеціальності.
Особливістю підбору дисциплін фахової підготовки є те, що їхнє успішне засвоєння дозволяє випускникам значно розширити діапазон майбутнього працевлаштування. Так, зокрема, значний обсяг дисциплін, направлених на вивчення методів та мов програмування, дає можливість випускнику кафедри в майбутньому успішно адаптуватись як професійному програмісту, а вивчення мережевих технологій дозволяє претендувати на зайняття посад адміністратора мереж в практично будь-якій із організацій, що має таку в наявності.

Професії, що відповідають формулюванню «робота за фахом»
• інженер-програміст АСУТП;
• технік-програміст (промислова автоматизація);
• аналітик програмних комплексів та комп’ютерно-інтегрованих систем;
• фахівець з комп’ютерних систем управління, автоматики та обробки інформації (IndustrialEngineer, Qualityengineer,ProductionPlanner та інше);
• інженер з організації виробничого процесу
• координатор та менеджер Hi-Tech, IT та IIoT проектів.

Сфера працевлаштування

ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ МОЖУТЬ УСПІШНО ПРАЦЮВАТИ:
- майстрами або інженерами у сферах, пов’язаних з розробкою, експлуатацією, ремонтом та налагодженням засобів автоматизації та комп’ютеризованих систем управління;
- науковими співробітниками в науково-дослідних організаціях та інженерами-конструкторами в проектних інститутах, діяльність яких пов’язана з розробкою та дослідженням комп’ютеризованих та звичайних систем управління;
- системними адміністраторами локальних і глобальних комп’ютерних мереж;
- фахівцями з Web-дизайну та розроблення систем інтернет-комерції;
- спеціалістами з розроблення прикладного, системного та Web-орієнтованого програмного забезпечення та з інформаційної безпеки;
- фахівцями, керівниками проектів, директорами ІТ-компаній, що займаються супроводом та розробленням сучасних інформаційних систем;
- викладачами відповідних дисциплін в середніх спеціальних навчальних закладах.
Випускники кафедри мають можливість отримати високий рівень комп’ютерної, електротехнічної та системотехнічної підготовки, необхідний для успішного вирішення завдань автоматизації діючого виробництва і проектування нових систем автоматизації на базі сучасних інформаційних технологій. Об’єктами професійної діяльності підготовлених фахівців є системи та пристрої управління, які реалізовані на мікропроцесорах та ЕОМ, електромеханічні системи автоматизації, автоматизовані та робото-технічні системи, комп’ютеризовані адміністративні та соціальні мережі, комп’ютерні мережі.

Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри

- створення та дослідження ефективних систем автоматичного управління;
- математичне моделювання технічних та технологічних систем;
- розробка програмного забезпечення інформаційно-пошукових систем;
- розробка та дослідження автоматизованих електроприводів;
- інноваційні технології в освітньому процесі.

Запрошення до співпраці (для шкіл, учнів, роботодавців, суб'єктам господарювання

Учням шкіл: консультації та допомога в підготовці науково – дослідних проектів для участі у НДР Малої академії наук з предметів фізико-математичного та комп’ютерно-орієнтованого напрямків.
Роботодавцям: починаючи з ІІІ курсу підготовки, можлива спеціалізація студентів до Ваших потреб та вимог, у тому числі узгодження тематик обов`язкових завдань, курсових та кваліфікаційних робіт, дипломних проектів.
Суб'єктам господарювання: співпраця відповідно до наукових інтересів кафедри.

Теги: КафедриНавчанняВступ