< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Кафедра економіки та управління

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

  Тур Олександр Миколайович - завідувач кафедри,кандидат економічних наук, старший викладач

Кафедра економіки та управління ШІСумДУ (до 2014 р. - кафедра економіки підприємств) функціонує з 2004 року і була створена на базі кафедри економічних та соціальних дисциплін. За цей час досягнуто значних успіхів у підготовці спеціалістів різних економічних напрямків. Поєднання фундаментальної теоретичної підготовки та практичних навиків дозволяє готувати майбутніх економістів з урахуванням ринкових умов, формувати всебічний погляд на економічні проблеми й шляхи розвитку економічної системи України.

За спеціальністю «Економіка» – підготовка фахівців з розробки та впровадження економічних програм розвитку підприємництва, регіональної та національної економік, розробки та впровадження економічних методів аналізу розвитку економічних систем.
Здобувши ці спеціальності, випускники кафедри економіки та управління ШІСумДУ можуть працювати в планово-фінансових підрозділах промислових та комерційних підприємств, інноваційних компаніях, здійснювати аналіз ефективності впровадження проектів, нової техніки, технологій, систем оплати праці. Серед відомих шосткинських підприємств випускниками кафедри пишається казенний завод «Імпульс», ВАТ «Шосткинський міськмолкомбінат», ТОВ «Дизайн-холдінг», фінансові організації міста.
За спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється підготовка фахівців у галузі фінансово-господарської діяльності для підприємств різних форм власності. Випускники працюють у банківських установах, страхових, інвестиційних, брокерських, аудиторських компаніях, аналітичних підрозділах державних та комерційних установ, податкової та митної служб. При цьому вони можуть займати посади головних та провідних спеціалістів різних категорій відповідних структурних підрозділів органів державної виконавчої влади та управління економікою, керівників приватних підприємств та фінансових підрозділів. Випускники очолюють філії банків у Сумській області, працюють у державному казначействі, банках, фінансових відділах підприємств, податковій інспекції.

За спеціальністю «Менеджмент» здійснюється підготовка фахівців у галузі організаційно-управлінської діяльності підприємств, організацій та державних установ, удосконалення структур та методів управління, логістики матеріальних та інформаційних потоків, загального управління проектами з використанням сучасних інформаційних технологій. Випускники мають можливість працювати на посадах керівників підприємств, промислових установ та організацій різних форм власності та їхніх заступників; начальників різних відділів: кадрів, охорони праці, соціального розвитку, планово-економічних, збуту, комерційних, та керівниками підрозділів з реклами , зв’язків з громадськістю,маркетингу; економічними радниками; фахівцями з управління у сфері матеріального виробництва.
Близько 20% студентів кафедра економіки та управління Шосткинського інституту продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі Сумського державного університету. Усе це свідчить про те, що студент, який обрав економічну спеціальність у ШІСумДУ, має чудову перспективу здобути сучасну вищу освіту та стати конкурентоспроможним на ринку праці професіоналом.

→ На сторінку "Кафедри ШІ СумДУ"
→ На головну
Спеціальність «Економіка»

Напрям підготовки: 051 - «Економіка»
Спеціальність: 051.00.06 «Економіка і бізнес»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст
Форма навчання: денна; заочна
Термін навчання: бакалавр - 4 роки, спеціаліст - 1 рік.

Економіка підприємства — підготовка фахівців у галузі планово-економічної, техніко-організаційної та адміністративно-управлінської діяльності на підприємствах різних форм власності. Студенти вивчають ряд дисциплін економічного, фінансового, управлінського та інформаційного напрямків, що дозволяє вибирати широкий спектр професійної діяльності. Випускники працюють у комерційних фірмах, міжнародних аудиторських компаніях, інвестиційних фондах та планово-фінансових підрозділах промислових підприємств; у сфері бізнес-планування та проектного менеджменту; обліку та аналізу; у фінансовій сфері; у сфері державного контролю та аудиту; консалтингу; науки та досліджень; у сфері соціальної економіки.

Переваги спеціальності:
• потужний викладацький склад;
• наявність військової кафедри, що дає змогу отримати звання офіцера запасу;
• практика на підприємстві;
• різні форми навчання;
• доступ до широкої бази інформаційних ресурсів.

Наші випускники можуть працювати :
• керівниками економічних служб та департаментів;
• підприємств, установ та організацій;
• в органах влади та місцевого самоврядування; спеціалістами та керівниками економічних служб банків, страхових та лізингових компаній;
• фахівцями з економічних питань на фондових та товарних біржах;
• викладачами у вищих навчальних закладах;
• дослідниками; аналітиками.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Напрям підготовки: 072 - «Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціальність: 072.00.12 «Фінанси та облік в підприємництві»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання: бакалавр - 4 роки, спеціаліст - 1 рік.

Фінанси – це самостійний вид професійної діяльності, спрямованої на досягнення максимальної ефективності процесу формування розподілу та контролю за використанням фінансових ресурсів на рівні держави та підприємств різних форм власності на основі застосування ринкових принципів.

Переваги спеціальності:
• потужний викладацький склад;
• наявність військової кафедри, що дає змогу отримати звання офіцера запасу;
• практика на підприємстві;
• різні форми навчання;
• доступ до широкої бази інформаційних ресурсів.

Наші випускники можуть працювати:
• аудиторами;
• фахівцями в галузі фінансів і торгівлі;
• дилерами та брокерами;
• агентами з клірингу;
• статистиками-обліковцями;
• керівниками фінансових служб;
• у страховій сфері;
• у банківських установах.

Спеціальність «Менеджмент»

Напрям підготовки: 073 - «Менеджмент»
Спеціальність: 073.00.03 «Менеджмент»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст
Форма навчання: заочна
Термін навчання: бакалавр - 4 роки, спеціаліст - 1 рік.

Менеджмент організацій і адміністрування – це спеціальність, що охоплює такі сфери, як: управління ресурсами підприємства, управління виробництвом, планування та організація діяльності, управління персоналом, управління розробками та науковими дослідженнями, управління інвестиціями, управління ефективністю роботи підприємства в цілому.

Переваги спеціальності:
• потужний викладацький склад;
• практика на підприємстві;
• різні форми навчання;
• доступ до широкої бази інформаційних ресурсів.

Наші випускники можуть працювати:
• керівниками підприємств, установ та організацій;
• консультантами та радниками з управління;
• керівниками планово-економічних та комерційних відділів;
• керівниками служб по роботі з персоналом;
• у сфері управління на ринках товарів та капіталу.

Перелік дисциплін кафедри економіки та управління

Перелік дісциплін спеціальності «Економіка»

Перелік дісциплін спеціальності «Фінанси,
банківська справа та страхування»

Статистика

Банківська справа

Маркетинг

Корпоративні фінанси

Економіка підприємства

Прикладна статистика

Економічний аналіз

Публічні фінанси

Менеджмент

Інвестиційний аналіз

Інформаційні системи в економіці

Аудит і інформаційні системи

Обґрунтування господарських рішень
і оцінювання ризиків

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

Економічний аналіз

Фінансовий облік

Фінансова глобалізація

Казначейська справа

Економіка праці

Фінансова історія

Проектний аналіз

Аудит

Організація ведення бізнесу

Страхування

Start-UP

Фінансовий менеджмент

Проектний аналіз

Фінансовий ризик-менеджмент

Управління витратами

Інвестування

Потенціал і розвиток підприємства

Банківські операції

Інноваційні бізнес-технології

Фінансова глобалізація

Економетрика

Страхування

Економікс

Фінансові ринки

Кількісні методи в економіці

Гроші та кредит

Фінанси

Інформаційні системи у фінансах

Підприємництво та цифрові бізнес-комунікації

Міжнародні фінанси

Оптимізаційні моделі

Фінансовий аналіз

Ефективність економічних систем

Міжнародна фінансова звтіність

Конкурентна політика

PersonalFinance

Інвестиційний аналіз

Страхування ІІ

Бізнес комунікації

Бізнес-право

Моделювання та прогнозування економічних процесів

Кількісні методи в економіці

Стратегія підприємства

Економікс

Економіка промисловості

Статистика

Прикладна статистика

Менеджмент

Зовнішньоекономічна діяльність

Фінанси

Теги: КафедриНавчанняВступ