< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Худолей Георгій Михайлович – завідувач кафедри СІТ, кандидат технічних наук

Худолей Георгій Михайлович

Кандидат технічних наук, старший викладач, завідувач кафедри

Освіта:
1968-74 роки Харківський політехнічний інститут, факультет хімічного машинобудування, кафедра автоматизації та комплексної механізації хіміко-технологічних процесів.
1983-86 роки – очна аспірантура при кафедрі технічної кібернетики та автоматизації Московського інституту хімічного машинобудування.

Вчені ступені та звання:
1986 рік кандидат технічних наук, спеціальність «Автоматизація технічних процесів та виробництв (за галузями). Кандидатська дисертація на тему «Оптимальное управление производством желтого фосфора».

Досвід роботи:
1973-77 роки – майстер КВП і А, завод «Зірка», Шостка, Україна.
1977-91 роки – старший інженер, провідний інженер СКТБ ХФП, Шостка, Україна.
1992-2001 роки – програміст, директор МНВПП «Пошук», Шостка, Україна.
З 2002 року старший викладач, завідувач кафедри системотехніки та інформаційних технологій ШІСумДУ.

Коло наукових інтересів:

  • • математичного моделювання технічних та хіміко-технологічних систем;
    • дослідження та створення ефективних оптимальних систем автоматичного управління;
    • розробки програмного забезпечення інформаційно-пошукових систем.

Досвід викладання:
За час роботи в ШІСумДУ є викладачем таких дисциплін: «Обчислювальна техніка», «Дослідження операцій», «Обчислювальна математика та програмування», «Програмування та алгоритмічні мови», «Теорія автоматичного управління», «Сучасна теорія автоматичного управління», «Математичне моделювання ХТП», Теорія нелінійних та цифрових систему правління», «Оптимальні та адаптивні системи», «Основи оптимізації», «Основи надійності об’єктів системотехніки».

Керівництво науковою роботою студентів:
Наукове керівництво конкурсними науковими роботами студентів в рамках Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук:
- Візуалізація фізичних процесів з використанням системи програмування Delphi (2006р., студенти Пата П., Ільчук Р.);
- Визначення оптимальних параметрів системи управління із мінімуму інтегрального критерію якості з використанням математичного пакету MathCad (2007р., студенти Гончаренко Т.В., Гавриленко А.А.);
- Синтез САУ при відомих завадах (2009р., студенти Штупун Д., Сподах К.);
- Ідентифікація об’єкту управління з використанням дійсного інтерполяційного методу (2013р., студенти Корж О.С., Федосеєв С.А.);
- Дослідження методу ідентифікації на основі дійсного перетворення Лапласу (2014р., студенти Красовський О.І., Власенко О.І.);
- Розробка системи управління комплексу виробництва електродетонаторів (2015р., студенти Маринеску А., Белаш О.);
- Використання синергетичного підходу при синтезі систем управління нестійкими об’єктами (2016р., студенти Бельченко О., Сисоев І.);
- Метод ідентифікації на основі дійсного перетворення Лапласу (2018р., студенти Горбач Б., Малишок А.);
- Дослідження ефективності використання узагальнюючого функціоналу, що оптимізує, для синтезу систем управління нестійкими об’єктами (2020р., студенти Плющик А., Антощенко Д.);

Наукове керівництво дипломними роботами 73 студентів, в тому числі 29 денної форми навчання.

Інші обов'язки:

• Постійний член Вченої та навчально-методичної ради інституту.

Публікації:

Основні наукові праці:
Опубліковано 20 наукових праць, у тому числі 5 статей, та видано 5 методичних розробок. Є співвиконавцем декількох проектних та науково-дослідних тем.

Наукові авторські статті, методичні розробки, науково-дослідні роботи :


Наукові авторські статті:
1. Балакирев В.С.,Рыбоченко Е.С., Худолей Г.М. Микропроцессорное управление сложной ХТС производства фосфора. – В кн.: Тезисы докладов IV Всесоюзной научной конференции «Математическое моделирование сложных химико-технологических систем». – Одесса, 1985.
2. Балакирев В.С., Худолей Г.М. Микропроцессорная система автоматизированного управления процессом получения желтого фосфора. В кн.: Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции «Автоматизация и роботизация в химической промышленности». – Тамбов, 1986.
3. Рыбоченко Е.С., Худолей Г.М. Математическое моделирование процесса получения фосфора в рудовосстановительной печи. – В сб.: Моделирование и управление химико-технологическими процессами. – КГУ, Калинин, 1986.
4. Кулінченко Г.В., Худолей Г.М., Андрусенко О.О. Моделювання процесу пресування порошкових матеріалів. Тези доповіді VII науково-технІчної конференції «Фізичні процеси та поля технічних та біологічних об’єктів», Кременчук, КПТУ, 2008.
5. Кулинченко Г.В., Худолей Г.М., Андрусенко А.А., Багута В.А. SCADA-система в управлении процессом прессования. В журнале «Вісник КДПУ», вип. 2/2010(61), ч.1, Кременчуг, 2010.
6. Кулинченко Г.В., Худолей Г.М., Андрусенко А.А. Влияние сил трения на параметры модели прессования порошковых материалов. Тезисы докладов 24-й Международной научно-технической конференции «ММТТ-24», г. Киев, 2011.
7. Худолей Г.М., Калинин О.О., Маковец М.А. Визуализация результатов при математическом моделировании в среде MathCad. Тези доповіді на науково-методичній конференції викладачів, співробітників та студентів, Конотоп, КІ СумДУ, 2012.
8. Худолей Г.М., Красовський О.І. Дослідження можливості використання дійсного перетворення Лапласу для ідентифікації систем. Тези доповіді на ІІ Міжнародній науково-практичний конференції «Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво», Шостка, 2014.
9. Худолей Г.М., Марінєску А.Ю. Система управління технологічним процесом виробництва електродетонаторів. Тези доповіді на І Всеукраїнській науково-методичній конференції «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи», Шостка, 2016.
10. Худолей Г.М., Ковтун Є.С. Робототехіка - досягнення та ризики. Тези доповіді на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво", Шостка, 2016.
11. Худолей Г.М., Семенистий А.С. Простий програмний продукт для візуалізації математичних задач. Тези доповіді на III Всеукраїнській науково-практичній конференції «Освіта, наука та виробництво, розвиток та перспективи: матеріали», Шостка, 2018.
12. Худолей Г.М., Мозок Є.М. Система моніторингу якості підготовки фахівця. Тези доповіді на III Всеукраїнській науково-практичній конференції «Освіта, наука та виробництво, розвиток та перспективи: матеріали», Шостка, 2018.
13. Худолей Г.М., Васильев Г. Використання ідентифікації для оцінки рівня тепловтрат. Тези доповіді на Всеукраїнській науково-практичній конференції, Шостка, 2019.


Методичні розробки:
1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного управління" , ч.1, Основи теорії лінійних систем, Суми, СумДУ, 2007.
2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія автоматичного управління" , ч.2, Стійкість та синтез лінійних систем управління, Суми, СумДУ, 2007.
3. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного управління», ч.2, Синтез лінійних систем автоматичного управління, Суми: СумДУ, 2012.
4. Конспект лекцій з дисципліни «Математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології», Суми: СумДУ, 2013.
5. Конспект лекцій з дисципліни "Теорія автоматичного управління", ч. 1, Основи теорії лінійних систем, Суми: СумДУ, 2016.

Участь у наукових та господарсько-договірних роботах:

Брав участь як науковий керівник та співвиконавець у таких науково-дослідних роботах:
1. «Розробка пакету програмних засобів (електронної бізнес карти міста)» за договором з Шосткинським міськвиконкомом №117.06.01.07 від 14.11.2007р.
2. «Розробка інформаційно-аналітичної системи моніторингу стану повітряного простору м. Шостки» (по договору з управлінням ЖКХ Шосткинського виконкому №117.05.06.09.
3. «Дослідження можливості стабілізації часу спрацювання детонатора» за договором № 117.01.03.10 з ШКЗ “Імпульс.
4. «Розробка єдиної інформаційної системи м. Шостки на базі бізнес-інкубатора ШІСумДУ» за договором з Шосткинським міськвиконкомом №117.05.15.14.

→ Кафедра СІТ

Теги: КафедриНавчанняВступ