< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Офіційна інформація

Офіційна інформація

На виконання вимог Закону України "Про вищу освіту" щодо публічності та прозорості діяльності, забезпечення відкритості прийняття рішень, у даному розділі знаходяться кошториси ВНЗ та всі зміни до них, звіти про використання та надходження коштів, інформацію щодо проведення тендерних закупівель, ліцензування, акредитацію, тощо.

• Офіційна інформація

Статут Сумського державного університету
Положення про Шосткинський інститут Сумського державного університету
Ліцензії та сертифікати Шосткинського інституту СумДУ
В реєстрі суб'єктів освітньої діяльності >>>

Сертифікати про акредитацію спеціальностей станом на 01.10.2023>>>

Підготовка бакалаврів (Перелік-2006), спеціалістів (Перелік-2010)
Шифр та найменування галузі знань Код та напрям (підготовка бакалаврів),
код та назва спеціальності (підготовка спеціалістів, магістрів)
Рівень Рішення Акредитаціоної комісії України*
підго- товки акреди- тації
0305 Економіка та підприємництво 6.030504 Економіка підприємства 2 2
7.03050401 Економіка підприємства 3 3
6.030508 Фінанси і кредит 2 2
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 2 2
0502 Автоматика та управління 6.050201 Системна інженерія 2 2
7.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика 3 3
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 Машинобудування 2 2
7.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 3 3
0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 Хімічна технологія 2 2
7/8.05130108 Хімічні технології високомолекулярних сполук 3, 4* 3 АК №118 від 24.07.2015
6.051302 Хімічна інженерія 2* --- АК №117 від 30.06.2015
ПРИМІТКА: * - підстава (до отримання нової ліцензії або сертифікату про акредитацію) - рішення Акредитаційної комісії України (АК)
Експертні висновки акредитаційних експертиз
Державні закупівлі

Фінансові звіти (архів за роками)
2016 рік
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
Кошториси (архів за роками)
Штатний розпис (архів за роками)
Публічна інформація на сайті СумДУ
Кодекс корпоративної культури та Кодекс академічної доброчесності
Договори, які регулюють право користування державним майном
→ На головну