< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Офіційна інформація

Офіційна інформація

На виконання вимог Закону України "Про вищу освіту" щодо публічності та прозорості діяльності, забезпечення відкритості прийняття рішень у даному розділі знаходиться кошторис ВНЗ на поточний рік та всі зміни до нього, звіт про використання та надходження коштів, інформацію щодо проведення тендерних закупівель, ліцензування,акредитацію тощо.

• Офіційна інформація

Статут Сумського державного університету
Положення про Шосткинський інститут Сумського державного університету
Ліцензії та сертифікати Шосткинського інституту СумДУ
В реєстрі суб'єктів освітньої діяльності>>>
Витяг з ЄДЕБО ВО № 00168-16801 від 12.05.2017>>>
Відомості про право здійснення освітньої діяльності станом на 13.02.2018>>>
(Наказ МОН України від 07.04.2017 за № 72-л)>>>

Сертифікати про акредитацію спеціальностей станом на 11.08.2018>>>

Підготовка бакалаврів (Перелік-2006), спеціалістів (Перелік-2010)
Шифр та найменування галузі знань Код та напрям (підготовка бакалаврів),
код та назва спеціальності (підготовка спеціалістів, магістрів)
Рівень Рішення Акредитаціоної комісії України*
підго- товки акреди- тації
0305 Економіка та підприємництво 6.030504 Економіка підприємства 2 2
7.03050401 Економіка підприємства 3 3
6.030508 Фінанси і кредит 2 2
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 2 2
0502 Автоматика та управління 6.050201 Системна інженерія 2 2
7.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика 3 3
0505 Машинобудування та матеріалообробка 6.050503 Машинобудування 2 2
7.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 3 3
0513 Хімічна технологія та інженерія 6.051301 Хімічна технологія 2 2
7/8.05130108 Хімічні технології високомолекулярних сполук 3, 4* 3 АК №118 від 24.07.2015
6.051302 Хімічна інженерія 2* --- АК №117 від 30.06.2015
ПРИМІТКА: * - підстава (до отримання нової ліцензії або сертифікату про акредитацію) - рішення Акредитаційної комісії України (АК)
Експертні висновки акредитаційних експертиз
Державні закупівлі

Інформація про державні закупівлі, що підлягає оприлюдненню:
Фінансові звіти
Публічна інформація на сайті СумДУ
Кодекс корпоративної культури та Кодекс академічної доброчесності
→ На головну