< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Лукашов Володимир Костянтинович - професор, старший науковий співробітник, доктор технічних наук

Лукашов Володимир Костянтинович

професор, старший науковий співробітник, доктор технічних наук

Лукашов Володимир Костянтинович у 1970 році закінчив Московський інститут хімічного машинобудування.
У 1972 році вступив в очну аспірантуру цього інституту. У 1975 році захистив кандидатську дисертацію.
У 1970-1972 і у 1975-2006 роках працював у Шосткинському науково-дослідному інституті хімічних продуктів.
У 1982 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітниказа спеціальністю «Машини та агрегати хімічних виробництв».
У 2003 році в Дніпропетровському національному університеті захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів.
З 2006 року працює у Шосткинському інституті Сумського державного університету на посаді завідувача та професора кафедри «Хімічної технології високомолекулярних сполук».
У 2013 році присвоєно вчене звання професора за кафедрою «Хімічна технологія високомолекулярних сполук»

Навчальні дисциплiни:
• Технологія виробництва спеціальних високомолекулярних сполук
• Процеси та апарати хімічних виробництв
• Основи проектування підприємств виробництва ВМС
• Методи наукового дослідження в хімічній технології
• Устаткування виробництва високомолекулярних сполук

Коло наукових інтересів:

  • • процеси в середовищах з твердою дисперсною фазою;
    • гранулювання;
    • фізико-хімія і переробка нітратів целюлози.

Автор 32 патентів та авторських свідоцтв, 28 звітів з НДР, 1 навчального посібника з грифом «МОН», 1 монографії, 5 конспектів лекцій та методичних вказівок, близько 65 статей та 30 тез наукових конференцій.

Інші обов'язки:

професор кафедри ХТВМС, науковий керівник аспірантів, член Спеціалізованої вченої ради Д55.051.04 Сумського державного університету, член Вченої ради інституту

Підвищення кваліфікації :

Сумський державний університет, посвідчення про підвищення кваліфікації №СП05408289/0099-20 від 17.04.2020р за програмами з інноваційної педагогічної діяльності з 12.03.2020 р. по 16.04.2020 р., 6 кредитів

Публікації :

Публікації за останні 5 років:


Статті:
• Лукашов В.К., Романько С.М., Середа В.И., Костюченко Е.В. Теплоперенос при концентрировании раствора серной кислоты испарением в поток нейтрального газа. Вопросы химической технологии. 2018. №4. С. 110-119.
• Lukashov V.K., Kostiuchenko Y.V., Timofeev S.V. Hydrodynamics of a Liquid Film Downflow on a Flat Surface in Evaporation Conditions into a Flow of Neutral Gas. Journal of Engineering Sciences. 2019. Vol. 6, № 1 P. 19-24.
• Лукашев В.К., Середа В.И. Тищенко С.Д. Технологические аспекты нитрования крахмала азотно-сернокислотной смесью. Journal of Chemistry and Technologies. 2019. Т.27,№2. С.169-178.
• ЛукашовВ.К., КостюченкоЕ.В., ШевцоваТ.М. Моделювання теплоперенесення в стікаючій плівці рідини, що випаровується в перехресний потік нейтрального газу. Питання хімії та хімічної технології. 2020. №. 3, C. 108-115.
• Lukashov V.K., Kostiuchenko Y.V., Timofeev S.V., Ochowiak M. Аn experimental study of heat and mass transfer in a falling liquid film evaporation into a crossflow of neutral gas. Journal of Engineering Sciences. 2020. Vol. 7, № 1. P. 30-38.
• ЛукашовВ.К., КостюченкоЄ.В., СередаВ.І. Концентрування водних розчинів малолетких рідин в стікаючій плівці випаровуванням у перехресний газовий потік. Питання хімії та хімічної технології. 2021. № 3. C. 113-120.
• Закусило Р.В., Лукашов В.К., Закусило Д.Р., Маргарян А.З., Слесарева О.В. Дослідження технології виробництва піротехничного складу у формі тонколистового виробу. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2021. Випуск 2 (127). С.106-111.
• Костюченко Е.В., Бутар В.В., Романько С.М., Лукашов В.К. Прояв капілярних ефектів за умов стікання плівки рідини, що випаровується в перехресний газовий потік.Вісник НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 2022. №1 (21). С.21-29.
• Лукашов В.К., Тищенко С.Д., Шевцова Т.М., Середа В.І.Kineticsof Starch Nitration Processwith Nitric Acid.Journal of Chemistryand Technologies 2022 vol.30, №3 P.451-458.
• Лукашов В.К., Тищенко С.Д., Середа В.І. Артюхов А.Є. Закономірності процесу нітрування крохмалю нітратною кислотою. Питання хімії та хімічної технології – 2023. – № 1.
Конференції:
• Костюченко Є.В., Лукашов В.К. Математична модель стікання плівки рідини в умовах випаровування в перехресний потік нейтрального газу. Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво: матеріали ІV Міжнародної науково–практичної конференції (м. Шостка, 14–16 листопада 2018 р.) / Шосткинський інститут СумДУ, СумДУ. Суми, 2018. С. 149–150.
• Костюченко Е.В., Романько С.М., Лукашов В.К. Взаємодія фаз при стіканні плівки рідини в умовах випаровування в потік нейтрального газу. Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки : Збірник доповідей VIІI Всеукраїнської науково–практичної конференції ( м. Київ, 13–14 грудня 2018 р.) / КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2018. С. 12–15.
• Костюченко Е.В., Лукашов В.К. Експериментальне дослідження тепломасопереносу в апаратах зі стікаючою плівкою рідини, що випаровується в перехресний газовий потік. Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки : Збірник доповідей ХІ Всеукраїнської науково–практичної конференції ( м Київ, 4–5 червня 2020 р.) / КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2020. С. 40–42.
• Костюченко Е.В., Лукашов В.К. Математична модель теплопереносу при випаровуванні стікаючій плівці рідини в перехресний газовий потік. Сучасні технології у промисловому виробництві : Матеріали V Всеукраїнської науково–технічної конференції( м. Суми, 21–24 квітня 2020 р.) / СумДУ, Суми, 2020. С. 280–281.
• Костюченко Е.В., Лукашов В.К. Експериментальне дослідження зміни ширини стікаючої плівки рідини. Сучасні технології у промисловому виробництві. Матеріали VІ Всеукраїнської науково–технічної конференції, (м. Суми, 20–23 квітня 2021 р.) / СумДУ, Суми, 2021. С. 196–197.
• Lukashov V.K. Kostiuchenko Y.V., Timofeev S.V. Modeling heat and mass transfer during evaporation in the film apparatus with cross movement phases. Chemical Technology and Engineering. 3nd International Scientific Conference, c. Lviv, June 21-24th, 2021 y. / Lviv Polytechnic National University, Lviv. 2021, 48-50 p.
• Tishchenko C.D., Parfenova D.A., Lukashov V.K. Metodology of Nitration of Starch with Aqueous Nitric Acid Solution . Матеріали VІ Всеукраїнської науково–технічної конференції «Освіта, наука та виробництво» (м. Шостка 22 квітня 2021 р.) / СумДУ, Суми, 2021. С. 33-34.
• Тищенко С.Д., Лукашов В.К. Зміни ІЧ спектру крохмалю під час його нітрування азотною кислотою. Збірник наукових працьVМіжнародної науково-практичної конференції «Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво» (м.Шостка, 20-22 листопада 2021р.)/ Суми: СумДУ,2021. С. 65-68.
• Тищенко С.Д., Середа В.І., Парфенова Д.О., Лукашов В.К. Методика визначення кристалічності нітрату крохмалю. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково–технічної конференції «Освіта, наука та виробництво» (м. Шостка, 2 червня 2022 р.) / СумДУ, Суми, 2022. С. 17-18.
• Тищенко С.Д., Лукашов В.К., Васильцов П.О., Олійник В.Г. Методика визначення температури початку активного розкладання нітрату крохмалю. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково–технічної конференції «Освіта, наука та виробництво» (м. Шостка, 27квітня 2023 р.) / СумДУ, Суми, 2023. С. 8-9.
Навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки:
• Технология производства високомолекулярных соединений. Раздел «Производство нитратов целлюлозы» конспект лекций/ Составитель В. К. Лукашов. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2010-196 с.
• Методичні вказівки до виконання дипломного проекту зі спеціальності «Хімічна технологія високомолекулярних сполук»/Укладач В.К.Лукашов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009-39 с.
• Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту зі спеціальності «Хімічна технологія високомолекулярних сполук»/Укладач В.К. Лукашов. – Суми: Вид-во СумДУ. – 18 с.
• Лукашов В.К. Технологія виробництва нітратів целюлози: навчальний посібник.- Суми: Сумський державний університет, 2012. – 229 с. (з грифом МОНМС, лист № 1/11 – 1332 від 01.02.12.).
• Технологія виробництва спеціальних високомолекулярних сполук: методичні вказівки до лабораторних робіт [для студентів спеціальності "Хімічна технологія високомолекулярних сполук"] денної та заочної форм навчання В. К. Лукашов, Т. М. Шевцова. — Суми : СУМДУ, 2015. — 68 с.
• Устаткування виробництва високомолекулярних сполук : конспект лекцій / укладач В. К. Лукашов. – Суми : Сумський державний університет, 2021. - 275 с.

→ Кафедра ХТВМС

Теги: КафедриНавчанняВступ